استخر رحیمیان

Rahimiyan - استخر رحیمیان

آدرس : تهران ، تهرانسر ، بلوار اصلی نبش خیابان نهم و یازدهم ، پاساژ رحیمیان

استخر رحیمیان ، تهرانسر

Tel : 021 44517410