استخر پرسپولیس (درفشی فر)

آدرس : تهران، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بهمن نژاد

استخر پرسپولیس ، آیت اله کاشانی

Tel : 021 44622647