استخر کوثر(دیباجی)

kosar_dibaji - استخر کوثر(دیباجی)

آدرس : تهران ، خیابان دولت ، خیابان دیباجی جنوبی ، خیابان شهید رحمانی

استخر کوثر ، خیابان دولت

Tel : 021 22560569-22560570