استخر پردیس جوان(بانوان)

pardis - استخر پردیس جوان(بانوان)

آدرس : تهران ،میدان بسیج به طرف اتوبان امام رضا ،خیابان شرکت واحد، خیابان سی متری بوعلی غربی _ بوستان پردیس بانوان

استخر بوستان پردیس _ میدان بسیج (مخصوص بانوان)

Tel : 021-33461617