استخر شاهین خمینی شهر

Shahin - استخر شاهین خمینی شهر

آدرس : اصفهان ، خمینی شهر، خیابان شریعتی شمالی ، کوچه 94

استخر شاهین - خمینی شهر ، اصفهان

Tel : 031-33629991