استخر شاهد گلپایگان

Shahed - استخر شاهد گلپایگان

آدرس : گلپایگان ، بلوار آیت الله قاضی زاهدی ،مجموعه ورزشی تختی ،استخر شاهد

استخر شاهد، گلپایگان ، اصفهان

Tel : 031-57240644