استخر ابوذر اصفهان

آدرس : اصفهان ، خیابان آذر،بعد از چهار راه عباس آباد، استخر ابوذر

استخر ابوذر -اصفهان -خیابان آذر

Tel : 031-32369024