استخر صدف اصفهان

آدرس : اصفهان -خیابان امام خمینی، خیابان امام رضا، استخر صدف

استخر صدف -خیابان امام خمینی

Tel : 031-33327030 ، 33327040