استخر عالی قاپو اصفهان

Alli Gapoo - استخر عالی قاپو  اصفهان

آدرس : اصفهان - چها رباغ عباسی ،هتل پارسیان عالی قاپو

استخر عالی قاپو - چهار باغ عباسی

Tel : 031-32208174