استخر باشگاه کارگران اصفهان

آدرس : اصفهان - چهار باغ بالا ،روبروی بیمارستان شریعتی، باشگاه کارگران

استخر باشگاه کارگران - چهارباغ بالا

Tel : 031-36640417