استخر زرین (بانوان) کرمانشاه

Zarrin - استخر زرین (بانوان) کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه -کمربندی غربی، حدفاصل پل جانبازان و چقامیرزا

استخر زرین -کمربندی غربی (مخصوص بانوان)

Tel : 083-38382565