استخر اندیشه (بانوان) کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه -چهاراه گلستان به سمت کمربندی ،نرسیده به ایران خودرو

مجموعه ورزشی اندیشه - چهارراه گلستان (مخصوص بانوان)

Tel : 083-38233996