استخر الهیه کرمانشاه

Alahiyeh - استخر الهیه  کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه - اول الهیه ،روبروی شهرک بهداری

استخر الهیه - خیابان الهیه

Tel : 083-38275872