استخر هتل پارسیان کرمانشاه

Hotel parsiyan - استخر هتل پارسیان کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه -بلوار شیرودی ،هتل پارسیان

استخر هتل پارسیان -بلوار شیرودی

Tel : 083-34219181