استخر سهند تبریز

Sahand - استخر سهند تبریز

آدرس : تبریز -خیابان ورزش ،مجتمع ورزشی شیخ محمد خیابانی ، استخر سهند

استخر سهند -خیابان ورزش

Tel : 041-34439100