استخر حجاب شیراز

آدرس : شیراز- بلوار بعثت ،نبش شهید رضایی ،مجموعه ورزشی حجاب

مجموعه ورزشی حجاب -بلوار بعثت

Tel : 071-32300842