استخر چهار فصل قصرموج

Ghasr e Moj - استخر چهار فصل قصرموج

آدرس : تهران - میرداماد ،خیابان شمس تبریزی جنوبی

استخر قصرموج _ میرداماد

Tel : 021-22222850