استخر شهربانو (بانوان)

Shahrbanoo - استخر شهربانو (بانوان)

آدرس : تهران - سی متری جی ،خیابان فتح آبادی ،جنب تالار زیتون

استخر شهربانو -سی متری جی (مخصوص بانوان)

Tel : 021-66680836