استخر سازمان آب مشهد

Sazman e  Ab - استخر سازمان آب مشهد

آدرس : مشهد -بلوار پیروزی ، خیابان رضوی 24 ،مجموعه ورزشی شهید عباسپور ،استخر سازمان آب

مجموعه آبی شهید عباسپور- بلوار پیروزی

Tel : 051-38784618