استخر هوانیروز کرمان

Havanirooz - استخر هوانیروز کرمان

آدرس : کرمان -بلوار هوانیروز ،شهرک هوانیروز،،داخل شهرک

مجموعه ورزشی هوانیروز - شهرک هوانیروز

Tel : 034-32861234