استخر آبشار اصفهان

Abshar - استخر آبشار  اصفهان

آدرس : اصفهان -اردستان -خیابان امام خمینی ،سه راه حلال احمر،روبروی شبکه بهداشت

استخر آبشار- اصفهان -اردستان

Tel : 031-54230432