استخر نیل

 Nill - استخر نیل

آدرس : تهران - طرشت ،خیابان تیموری ،بعد از میدان سما ،خیابان شهید صالحی ،خیابان حسین مردی

مجموعه ورزشی نیل- طرشت

Tel : 021-66041459