استخر نور قزوین

 N00r   Gazvin - استخر نور قزوین

آدرس : قزوین- مینودر ،فلکه ایران دوچرخ ،بلوار سیدالشهدا (حد فاصل بین فلکه ایران دو چرخ و فلکه دهخدا)

استخر نور - مینودر

Tel : 028-33794440