استخر شهید مدرس شهر ری

Modarres - استخر شهید مدرس  شهر ری

آدرس : تهران - شهر ری ،میدان شهدای شاملو ،خیابان مدرسه

استخر مدرس - شهر ری

Tel : 021-55919826