استخر پازیریک کرمانشاه

Pazerik - استخر پازیریک کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه -میدان فردوسی ,خیابان سراب ,انتهای کوچه چهارم (کوچه شهید احمد حجتی )

استخر پازیریک - میدان فردوسی

Tel : 083-37247404