مجتمع تفریحی و ورزشی شین سنندج

Shin - مجتمع تفریحی و ورزشی شین سنندج

آدرس : سنندج،ابتدای شهرک بهاران،4/19،خیابان بوستان،مجتمع تفریحی و ورزشی شین.

مجتمع تفریحی و ورزشی شین،خیابان بوستان

Tel : 087-33781818-33781919