استخر تربیت مدرس (پردیس مرکزی)

آدرس : تهران - اتوبان چمران , زیر پل گیشا ,استخر دانشگاه تربیت مدرس، واحد پردیس مرکزی

استخر دانشگاه تربیت مدرس - زیر پل گیشا

Tel : 021-82884246