استخر ایثار سنندج

Isar - استخر ایثار سنندج

آدرس : سنندج-بلوار ارشاد-جنب زندان مرکزی.

استخر ایثار-بلوار ارشاد

Tel : 087-33165895