استخر 15 خرداد مشهد

15Khordad   - استخر 15 خرداد مشهد

آدرس : خراسان رضوی-مشهد-بلوار وکیل آباد-بلوار صیاد شیرازی-تقاطع بلوار هشتم شهریور

استخر 15 خرداد-بلوار وکیل آباد

Tel : 051-38660007