استخر بهار اصفهان

Bahar - استخر بهار اصفهان

آدرس : استخر بهار-خیابان فلسطین-حد فاصل چهارراه نقاشی و چهارراه فلسطین

استخر بهار-خیابان فلسطین

Tel : 031-32222272