استخر اشرفی اصفهانی کرمانشاه

Ashrfi Esfahani - استخر اشرفی اصفهانی کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه-22 بهمن-سی متری دوم-چهارراه گذرنامه

استخر اشرفی اصفهانی-22 بهمن

Tel : 083-38380677