استخر شهید کشوری

shahid keshvari - استخر شهید کشوری

آدرس : تهران، میرداماد، خیابان حصاری جنوبی، خیابان ورزش، استخر سرپوشیده قهرمانی کشوری

استخر قهرمانی شهید کشوری

Tel : 021 22902626-27