استخر اردوگاه شهید بهشتی فلاورجان

Ordoogahe shahid beheshti - استخر اردوگاه شهید بهشتی فلاورجان

آدرس : اصفهان ، فلاورجان ، انتهای باغ ابریشم ،اردوگاه شهید بهشتی

استخر اردوگاه شهید بهشتی، باغ ابریشم

Tel : 031-37442702