استخر شهدای خیبر نطنز

Shohaday e Kheybar - استخر شهدای خیبر نطنز

آدرس : اصفهان -نطنز، بلوار شهید بهشتی، خیابان شاهزاده عبدالله، استخر سرپوشیده شهدای خیبر

استخر شهدای خیبر- نطنز، خیابان شاهزاده عبدالله

Tel : 031-54226735