استخر پردیس اصفهان

آدرس : اصفهان -خیابان جی ،نرسیده به چهارراه شهید رجایی ، ایستگاه ابهر،استخر پردیس

استخر پردیس -خیابان جی

Tel : 031-35229060