استخر پرواز اصفهان

آدرس : اصفهان -خیابان مرداویچ ، انتهای خیابان شیخ کلینی ، مجموعه ورزشی پرواز

مجموعه ورزشی پرواز -خیابان مرداویچ

Tel : 031-36700444-320