استخر یاد یاران(آقایان)

yade yaran_ma - استخر یاد یاران(آقایان)

آدرس : تهران، بزرگراه نواب ، خیابان محبوب مجاز شرقی(سینا سابق) ، خیابان خوشیاران جنوبی

استخر یاد یاران ، مخصوص آقایان - نواب

Tel : 021 55425217