استخر ایثار اصفهان

آدرس : اصفهان - خیابان جی،خیابان مهدیه ،خیابان آزادی ،خیابان میثم ،جنب خانه معلم

مجموعه ورزشی ایثار -خیابان جی

Tel : 031-35291112-35294002-35290495