استخر ایثار اصفهان

آدرس : اصفهان - انتهای هشت بهشت شرقی ,خیابان نیرو ،خیابان میثم ،روبروی خانه معلم (باغ کاشفی)

مجموعه ورزشی ایثار -هشت بهشت شرقی

Tel : 031-35291112-35294002-35290495