استخر یاد یاران (بانوان)

yade yaran_fe - استخر یاد یاران (بانوان)

آدرس : تهران، بزرگراه نواب ، خیابان محبوب مجاز شرقی(سینا سابق) ، خیابان خوشیاران جنوبی

استخر یاد یاران ، مخصوص بانوان- نواب

Tel : 021 55425216