استخر غدیر (بانوان) اصفهان

Ghadir - استخر غدیر (بانوان) اصفهان

آدرس : اصفهان - باغ غدیر

استخر دوقلوی غدیر -باغ غدیر(مخصوص بانوان)

Tel : 031-32663600-32663601