استخر خلیج فارس اصفهان

KHalig e Fars - استخر خلیج فارس اصفهان

آدرس : اصفهان -دولت آباد -بلوار دانشگاه ،خیابان شهید محمدی ،جنب پمپ بنزین

استخر خلیج فارس -دولت آباد

Tel : 031-45840941