استخر پردیسان اصفهان

آدرس : اصفهان - خیابان چمران -خیابان آل محمد ،کوچه 22

استخر پردیسان -خیابان آل محمد

Tel : 031-95020139